Splošni pogoji poslovanja podjetja Leskovar design d.o.o.

1. Veljavnost ponudbe

Podjetje okna in vrata Leskovar design d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) odgovarja za točnost dimenzij stavbnega pohištva, ko stranka prejme ponudbo na podlagi izmere našega merilca. Če stranka posreduje podatke, potrebne za pripravo ponudbe, za pravilnost odgovarja sama.


2. Potrditev naročila in plačilni pogoji

Stranka potrdi naročilo s plačilom avansa, ki ga nakaže na TRR podjetja, za sklic navede številko ponudbe. Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino ponudbe, s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi strinja. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani podjetja – www.leskovardesign.si, obvestilo o tem je navedeno na ponudbi. Avans znaša 50 % vrednosti ponudbe, ostali znesek se plača ob končani montaži. Za 100 % predplačilo priznamo 3 % popust. Obresti za prejeti avans ne obračunavamo. Za večje količine priznamo količinski popust, v primeru akcij veljajo akcijski popusti.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken / vrat / senčil zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Znesek za plačilo je naveden na ponudbi, za nepredvidena dodatna dela ali dodatna naročila se naredi obračun. Do končnega plačila ostane blago last podjetja okna in vrata Leskovar design d.o.o.

Stopnje ddv:
22% - splošna stopnja; 9,5% - za stanovanjsko gradnjo (za fizične osebe – slovenske državljane z objektom v Sloveniji, ki izvedejo nakup z montažo; to pomeni vgradnjo stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca – nezavezanca. Kupec to dokazuje z izjavo, ki velja za 9,5 % ddv: Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov in da bo zgoraj naročeno stavbno pohištvo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5 %, ker bo vgradnjo opravilo podjetje Okna in vrata Leskovar design d.o.o.

(ZDDV in pravilnik o DDV – Ur.L. 89/98 – 25 čl., 10. tč., 45/99 – 18. čl., 59/99 – 1. čl.) Za pravne osebe, ki jim samo dobavimo stavbno pohištvo velja 20 % ddv, za pravne osebe, ki jim blago dobavimo in zmontiramo, se ddv prevali na kupca, na podlagi 76 a člena ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost.


3. Dobavni rok

Dobavni rok je opredeljen na ponudbi in začne teči po prejemu avansa na transakcijski račun podjetja in ko so znani vsi podatki, potrebni za izdelavo stavbnega pohištva. Če so spremembe sporočene naknadno, rok dobave začne teči od tega datuma. Vse spremembe morajo biti podjetju sporočene v pisni obliki, najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu avansa. Za zamude pri dobavi ne izplačujemo zamudnih obresti.

Če je prevoz naveden na ponudbi, stavbno pohištvo stranki dobavi proizvajalec. Če kupec stavbno pohištvo prevzame sam, ga mora pred odvozom pregledati in opozoriti proizvajalca na morebitne pomanjkljivosti, kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.


4. Montaža in demontaža:

Demontaža in montaža se izvrši, ko je stavbno pohištvo izdelano, na dan, ki je dogovorjen med kupcem in dobaviteljem. Kupec je za dobro in nemoteno montažo dolžan ob naročilu pri novogradnji sporočiti podatek o končni višini tlaka.

Pred montažo oz. demontažo mora kupec:

  • pripraviti dostop in odprtine za nemoteno vgradnjo stavbnega pohištva ter zaščititi in zavarovati objekt,
  • definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna,
  • poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito in elektriko,
  • določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna.

Demontaža zajema demontiranje obstoječega stavbnega pohištva. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo, za poškodbe okenskih špalet podjetje ne odgovarja. Sanacija morebitnih poškodb zunanjih špalet in fasade, ki lahko nastanejo pri demontaži zaradi dotrajanosti fasade ali posebnih načinov vgradnje, ni predmet te ponudbe in morebitna popravila ometa in fasade kupec opravi v lastni režiji. Ponudba prav tako ne zajema odvoza starih oken na deponijo. Na željo kupca lahko vsa ta dela vključimo v ponudbo, jih obračunamo in strokovno izvedemo.

Montaža zajema raznos in montažo oken in/ali vrat v pripravljene odprtine, s potrebnim materialom glede na vrsto montaže. Montaža ne zajema demontaže starih oken, obdelave špalet, mizarskih, zidarskih in pleskarskih del. Prav tako ne vključuje montaže zaključnih letvic, polic, zunanjih rolet, žaluzij, itd… V primeru, da gre za delo na višini je kupec dolžan prodajalca predhodno obvestiti (že ob naročilu), ker se je potrebno dogovoriti o načinu same vgradnje ter poskrbeti za oder oz. naročiti avtodvigalo.

V primeru, da prodajalec ali njegov pooblaščeni izvajalec ne vrši montaže stavbnega pohištva, prodajalec ne da garancije vezano na montažo, nepravilnosti, poškodbe in na posluževanje z okovjem. Kadar kupec naroči tudi zaključna dela obdelave špalet, le-ta ne vključujejo slikopleskarskih del (vključuje obdelavo z gips ploščami.) V primeru, da montaža naročenih elementov na željo kupca poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški. Stranka je dolžna prodajalca ali monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije,…), saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.


5. Pregled in prevzem

Ob začetku in na koncu montažnih del mora biti na objektu navzoč investitor (kupec oziroma njegov pooblaščenec). S podpisom dobavnice kupec potrjuje, da je blago prevzeto brez napak in pripomb. Če ima kupec na izdelke in/ali storitev pripombe, se mora te vpisati na dobavnico. V primeru, da kupca ob zaključku montaže ni na objektu in dobavnice ne podpiše, se smatra, da je blago prevzeto in montirano brez napak.

Prosimo, da pozorno preberete navodila, saj nepoznavanje le-teh ne more biti predmet reklamacije.